fbpx

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 78076854.
E-mailadres: info@criticalalignment.nl
BTW nummer: ?NL861256001B01

Artikel 1 | Algemeen

1.1 De Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van Critical Alignment Yoga zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Critical Alignment Yoga. Door te bestellen geef je aan met deze leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Op verzoek zullen deze Voorwaarden kosteloos toegezonden worden.
1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 | Overeenkomst en Bestelling

2.1 De overeenkomst wordt van kracht op het moment dat je de bestelling plaatst door op de knop ?Plaats bestelling? te klikken op het bestelformulier (het laatste formulier in het bestelproces met productbeschrijving en factuuradres). Critical Alignment Yoga verwerkt je bestelling nadat je deze bij ons hebt geplaatst door middel van het bestelformulier op de website.
2.2 Ter bevestiging van je bestelling ontvang je een e-mail op het door jou opgegeven e-mail adres. Indien je onverhoopt geen e-mail ontvangt, is je bestelling toch van kracht.
2.3 Critical Alignment Yoga doet haar best de afbeeldingen van de producten zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Alle afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend voor Critical Alignment Yoga.
2.4 De prijzen op Critical Alignment Yoga zijn in euro?s en inclusief 21% BTW. Critical Alignment Yoga heeft het recht haar prijzen aan te passen. De aanpassingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen.
2.5 Critical Alignment Yoga is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, indien er goede gronden zijn aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien een dergelijk geval zich voordoet, deelt Critical Alignment Yoga dit binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van de bestelling, met motivatie, aan de wederpartij mee.

Artikel 3 | Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen op Critical Alignment Yoga zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Critical Alignment Yoga kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing of verschrijving ging. Op aanbiedingen kun je geen abonnement afsluiten.
3.2 De op de Critical Alignment Yoga website vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
3.3 Kortingscodes, uitgegeven door Critical Alignment Yoga, kunnen te allen tijde en zonder enkele opgaaf van reden op inactief worden gezet.

Artikel 4 | Verzendkosten

4.1 Critical Alignment Yoga rekent altijd verzendkosten binnen Nederland en bij internationale verzendingen.

Artikel 5 | Levering

5.1 Critical Alignment Yoga streeft ernaar om je bestelling binnen Nederland binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Uiterlijk zal het artikel binnen 10 werkdagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (omdat de bestelling bijvoorbeeld tijdelijk niet op voorraad is) of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je binnen 62 uur (zegge: twee?nzestig) na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heb je het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
5.2 Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien Critical Alignment Yoga gegevens van je nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat je deze juist en volledig aan Critical Alignment Yoga ter beschikking hebt gesteld.
5.4 Indien je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor je eigen rekening.

Artikel 6 | Afhalen

6.1 In plaats van de bestelling te laten bezorgen door DPD kun je ervoor kiezen de bestelling op te halen bij de Fiction Factory op de Back upstraat 1 in Amsterdam. Deze optie kun je aangeven tijdens het bestelproces. Op deze manier betaal je geen verzendkosten voor je bestelling bij Critical Alignment Yoga.
6.2 Nadat je je bestelling hebt geplaatst en je de bevestigingse-mail hebt ontvangen, zal in overleg worden afgesproken wanneer je de tools kan ophalen op de Back upstraat 1.

Artikel 7 | Verzending & Transport

7.1 Gedurende het transport van de producten zal Critical Alignment Yoga het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Het risico gaat op jou over op het moment van aflevering.
7.2 Critical Alignment Yoga verzendt pakketten via de pakketpost-dienst van DPD.
7.3 De bezorger van DPD laat een kennisgeving achter bij geen gehoor (wanneer je niet thuis bent). Op de kennisgeving staat een ?Niet Thuis? code. Door in te loggen op https://www.dpd.com ontvangen en daar de code in te voeren kun je zelf aangeven wanneer je het pakket bezorgd wilt hebben. De precieze instructies staan op het briefje en op de website van DPD.

Artikel 8 | Betalen en Betaalmogelijkheden

8.1 Bij Critical Alignment Yoga kun je kiezen uit 4 (zegge: vier) veilige manieren van betalen: iDeal, Mastercard, Visa en PayPal.
8.2 Betalingen met Mastercard, Visa, of iDEAL verlopen via beveiligde verbindingen van Multisafepay. Multisafepay behoort tot de meest betrouwbare betaalplatformen van Nederland.
8.3 Als je bij betaalmethodes voor de optie PayPal kiest vindt je betaling plaats via een beveiligde verbinding bij PayPal.
8.4 Critical Alignment Yoga blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de aankoopprijs en eventuele andere aan Critical Alignment Yoga verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

Artikel 9 | Zichttermijn

9.1 Critical Alignment Yoga streeft ernaar dat al haar klanten tevreden zijn over de aankoop bij Critical Alignment Yoga. Wanneer je niet tevreden bent over je aankoop, kunt je na ontvangst van de goederen deze, zonder opgaaf van redenen, binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen terugzenden naar:
Stichting Critical Alignment / Back upstraat 1 / 1033 NX Amsterdam
Je kunt de overeenkomst ontbinden of de artikelen ruilen. Hiervan hoort Critical Alignment Yoga binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen via het contactformulier op de website de hoogte te worden gesteld, waarna je het retourformulier invult. Het retourformulier wordt meegestuurd met de door jouw bestelde artikelen.
9.2 De kosten van terugzending zijn voor jouw rekening.
9.3 Terugbrengen of -zenden of ruilen is alleen mogelijk wanneer het artikel in onbeschadigde, verpakte staat is, niet is gewassen en is voorzien van de originele en onbeschadigde verpakking. Critical Alignment Yoga behoudt zich het recht voor geretourneerde artikelen te weigeren. Dit gebeurt echter alleen als het artikel naar mening van Critical Alignment Yoga niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.
9.5 Mocht je het artikel willen ruilen dan dien je Critical Alignment Yoga hiervan binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website. Hierin dien je te melden dat je een artikel wil ruilen, je klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer van het te ruilen artikel en aan te geven welk artikel je als vervanging wilt ontvangen. Zodra wij het te retourneren artikel hebben ontvangen en gecontroleerd sturen wij je het nieuwe artikel toe.
9.6 Mocht je het artikel willen terugzenden en je geld terug willen dan dien je Critical Alignment Yoga hiervan op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website, binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst. Hierin dien je te melden dat je een artikel wilt terugzenden, je klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer. De terugbetaling, verminderd met de verzend- en verpakkingskosten, zal na ontvangst en controle uiterlijk binnen 30 (zegge: dertig) dagen plaatsvinden.
9.7 Je kunt je artikelen retourneren in onze studio:
Critical Alignment Yoga / Back upstraat 1/ 1033 NX Amsterdam
Je dient dit eerst via het contactformulier op de webite aan te geven en de te retourneren artikelen mee te nemen naar de studio. Je kunt de artikelen enkel afgeven in de studio, niet ruilen. Critical Alignment Yoga overhandigt het aankoopbedrag niet contant, je krijgt het aankoopbedrag binnen 30 (zegge: dertig) dagen teruggestort op je bankrekening. Let wel; het retourneren van artikelen via de studio kan alleen bij Critical Alignment Yoga en niet bij de andere studio?s.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Critical Alignment Yoga voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Critical Alignment Yoga.

Artikel 11 | Overmacht

11.1 In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle tekortkomingen welke Critical Alignment Yoga niet aan te rekenen zijn.
11.2 In geval van overmacht waardoor Critical Alignment Yoga niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmachttoestand. Na 30 (zegge: dertig) dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 12 | Garantie

12.1 Critical Alignment Yoga garandeert dat de door ons te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor wij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dien je zelf te verifi?ren of het gebruik van het artikel geschikt is voor het gebruik aldaar.
12.2 Je dient de geleverde artikelen op het moment van levering, en in ieder geval binnen het gestelde zichttermijn, te onderzoeken. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
12.3 Na verloop van de in artikel 9.1 genoemde garantietermijn is Critical Alignment Yoga gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
12.4 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Critical Alignment Yoga, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 13 | Geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Critical Alignment Yoga partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 Critical Alignment Yoga zal altijd proberen een klacht in goed overleg met jou op te lossen. Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 14 | Copyright foto?s en afbeeldingen

14.1 Op alle foto?s en afbeeldingen die getoond zijn/worden op Critical Alignment Yoga is copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij geleverd zijn. Zonder schriftelijke toestemming van Critical Alignment Yoga mogen de foto?s en afbeeldingen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.
14.2 Als je toch gebruik maakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Critical Alignment Yoga, word je gesommeerd het gebruik te staken en tevens wordt een schadeclaim bij je ingediend.

Vragen

Heb je na het lezen van onze privacy policy nog vragen, dan kun je deze via ons contactformulier stellen.